Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị – Theo ngôn ngữ khác