Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn – Theo ngôn ngữ khác