Công ước về Bộ lạc và Dân tộc Bản địa – Theo ngôn ngữ khác