Công chúa Alice của Liên hiệp Anh và Ireland – Theo ngôn ngữ khác