Công chúa Salma bint Abdullah – Theo ngôn ngữ khác