Công nghị Constantinopolis (1872) – Theo ngôn ngữ khác