Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân – Theo ngôn ngữ khác