Cơ cấu trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác