Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến – Theo ngôn ngữ khác