Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng – Theo ngôn ngữ khác