Cấu hình phân tử tam giác đều – Theo ngôn ngữ khác