Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy – Theo ngôn ngữ khác