Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư – Theo ngôn ngữ khác