Cộng hòa Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Albania – Theo ngôn ngữ khác