Cộng hòa Slovakia (1939–1945) – Theo ngôn ngữ khác