Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia – Theo ngôn ngữ khác