Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Karelia-Phần Lan – Theo ngôn ngữ khác