Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Kirghizia – Theo ngôn ngữ khác