Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva–Byelorussia – Theo ngôn ngữ khác