Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Moldavia – Theo ngôn ngữ khác