Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Turkmenia – Theo ngôn ngữ khác