Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan – Theo ngôn ngữ khác