Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Karelia – Theo ngôn ngữ khác