Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Krym – Theo ngôn ngữ khác