Cộng hòa Xô viết Xã hội chủ nghĩa Ba Tư – Theo ngôn ngữ khác