Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa – Theo ngôn ngữ khác