Can thiệp của Ả Rập Xê Út ở Yemen – Theo ngôn ngữ khác