Chân dung tự họa (Van Gogh, 1889) – Theo ngôn ngữ khác