Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp – Theo ngôn ngữ khác