Chương trình quản lý cửa sổ X – Theo ngôn ngữ khác