Chủ tịch hội đồng vùng (Pháp) – Theo ngôn ngữ khác