Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Theo ngôn ngữ khác