Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác