Charles de Valois, Công tước của Angoulême – Theo ngôn ngữ khác