Charles xứ Valois (1392-1401) – Theo ngôn ngữ khác