Chiến dịch Philippines (1944-1945) – Theo ngôn ngữ khác