Chiến tranh Đông Dương (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác