Chiến tranh Ayutthaya – Myanma (1538–1549) – Theo ngôn ngữ khác