Chiến tranh Balkan lần thứ nhất – Theo ngôn ngữ khác