Chiến tranh Thục-Ngụy (263-264) – Theo ngôn ngữ khác