Chiến tranh Việt–Chiêm (1069) – Theo ngôn ngữ khác