Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất – Theo ngôn ngữ khác