Chiến tranh và hòa bình (định hướng) – Theo ngôn ngữ khác