Chi Lăng (thị trấn thuộc huyện Chi Lăng) – Theo ngôn ngữ khác