Christopher Markus và Stephen McFeely – Theo ngôn ngữ khác