Chuyển động thuận và nghịch (thiên văn học) – Theo ngôn ngữ khác