Chuyển giao Bán đảo Krym cho Nga Xô viết năm 1954 – Theo ngôn ngữ khác