Chuyển giao chủ quyền đối với Ma Cao – Theo ngôn ngữ khác