Cuộc đời các danh nhân Hy Lạp và La Mã – Theo ngôn ngữ khác