Cuộc chinh phục miền nam Ý của người Norman – Theo ngôn ngữ khác